Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie została powołana Zarządzeniem nr 482/2022 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2022 roku.

Rada Dialogu Społecznego dla Schroniska Na Paluchu (koncept)

  Do zadań Rady należy w szczególności wyrażanie opinii i rekomendowanie rozwiązań w zakresie:

  1. dobrostanu zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie;
  2. realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy;
  3. polityki adopcyjnej zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie;
  4. organizacji przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (zwanego dalej „Schroniskiem”) wolontariatu oraz współpracy z wolontariuszami Schroniska;
  5. sytuacji epizootycznych na terenie m.st. Warszawy, mogących mieć wpływ na dobrostan zwierząt w Schronisku;
  6. bieżących zadań realizowanych przez Schronisko.

  Skład osobowy Rady Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie:

  Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

  Kontakt: radaspoleczna@napaluchu.waw.pl

  • Magdalena Roguska
  • Joanna Staniszkis
  • Tomasz Sybilski
  • Patrycja Stawiarz
  • Michał Adach
  • Dorota Jedynak
  • Jakub Gasik
  • Agnieszka Maciak
  • Tomasz Śpica
  • Maja Więcławska
  • Magdalena Kowerska
  • Agata Malarska-Madura
  • Agnieszka Siwczyk
  • Olga Szafranow
  • Barbara Grabowska
  • Monika Nowicka

  Uchwały dotyczące składu Rady

  Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej przy schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie