Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie została powołana Zarządzeniem nr 482/2022 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2022 roku.

Rada Dialogu Społecznego dla Schroniska Na Paluchu (koncept)

Do zadań Rady należy w szczególności wyrażanie opinii i rekomendowanie rozwiązań w zakresie:

 1. dobrostanu zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie;
 2. realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy;
 3. polityki adopcyjnej zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie;
 4. organizacji przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (zwanego dalej „Schroniskiem”) wolontariatu oraz współpracy z wolontariuszami Schroniska;
 5. sytuacji epizootycznych na terenie m.st. Warszawy, mogących mieć wpływ na dobrostan zwierząt w Schronisku;
 6. bieżących zadań realizowanych przez Schronisko.

Skład osobowy Rady Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie:

Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

Kontakt: radaspoleczna@napaluchu.waw.pl

 • Magdalena Roguska
 • Joanna Staniszkis
 • Tomasz Sybilski
 • Patrycja Stawiarz
 • Michał Adach
 • Dorota Jedynak
 • Jakub Gasik
 • Agnieszka Maciak
 • Tomasz Śpica
 • Maja Więcławska
 • Magdalena Kowerska
 • Agata Malarska-Madura
 • Agnieszka Siwczyk
 • Olga Szafranow
 • Barbara Grabowska
 • Monika Nowicka

Uchwały dotyczące składu Rady

Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej przy schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie