Pomoc dla zwierząt z Ukrainy / Допомога тваринам з України

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie została powołana Zarządzeniem nr 482/2022 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2022 roku.

Zarządzenie nr 482/2022 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Rady Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (PDF)

Regulamin funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (PDF).

Do zadań Rady należy w szczególności wyrażanie opinii i rekomendowanie rozwiązań w zakresie:

 1. dobrostanu zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie;
 2. realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy;
 3. polityki adopcyjnej zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie;
 4. organizacji przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (zwanego dalej „Schroniskiem”) wolontariatu oraz współpracy z wolontariuszami Schroniska;
 5. sytuacji epizootycznych na terenie m.st. Warszawy, mogących mieć wpływ na dobrostan zwierząt w Schronisku;
 6. bieżących zadań realizowanych przez Schronisko.

Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

Skład osobowy Rady Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie:

 • Magdalena Roguska
 • Joanna Staniszkis
 • Tomasz Sybilski
 • Patrycja Stawiarz
 • Anna Kośnik
 • Julia Kulik
 • Henryk Strzelczyk
 • Mateusz Miedzik
 • Tomasz Śpica
 • Grzegorz Sandomierski
 • Małgorzata Zbrozińska
 • Agata Malarska-Madura
 • Timothy Symes
 • Bożena Urawska
 • Barbara Grabowska
 • Monika Nowicka

Zatwierdzony skład osobowy Rady Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej przy schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie:

Protokół z I posiedzenia Rady z 20.04.2022 r.

Protokół z II posiedzenia Rady z 25.05.2022 r.

Protokół z III posiedzenia Rady z 30.06.2022 r.

Załączniki do protokołu z III posiedzenia Rady:

 1. Notatka SZRM
 2. Pomoc udzielona zwierzętom uchodźców z Ukrainy
 3. Stany psów latach 2021-2022
 4. Współczynnik adopcji psów w stosunku do ich napływu

Kontakt: radaspoleczna@napaluchu.waw.pl