Przedmiot działalności

Przedmiot działalności:

  1. Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym, o których mowa w art.4 pkt.17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, w szczególności psom i kotom z terenu m.st. Warszawy;
  2. Prowadzenie wśród mieszkańców m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, działań edukacyjnych w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania;
  3. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt adoptowanych ze Schroniska;
  4. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska w celu ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych;
  5. Prowadzenie działań zmierzających do odszukania właścicieli oraz pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
  6. Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, głównie wścieklizny wśród zwierząt przebywających w Schronisku;
  7. Współpraca w zakresie zwalczania bezdomności i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu m.st. Warszawy z: a) zakładami leczniczymi dla zwierząt, b) służbami porządkowymi i technicznymi m.st. Warszawy, w tym Strażą Miejską m.st. Warszawy, c) organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt;
  8. Organizowanie wolontariatu w Schronisku, w tym prowadzenie szkoleń oraz nadzór nad działaniami wolontariuszy, określonymi przez Dyrektora Schroniska w regulaminie wolontariatu;
  9. Usypianie zwierząt przebywających w Schronisku w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w art.33 ust.1, pkt. 1-4 ustawy o ochronie zwierząt.