Sygnaliści

Jak dokonać zgłoszenia

 1. elektronicznie na adres email: sygnalista@napaluchu.waw.pl
 2. pisemnie na adres korespondencyjny:
  Dyrektor Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego, ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa z dopiskiem „Do rąk własnych”
 3. na wniosek zgłaszającego złożony za pośrednictwem kanałów, o których mowa w pkt 1-2, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Przesyłki adresowane do Dyrektora Schroniska z dopiskiem „Do rąk własnych” nie podlegają otwarciu w Kancelarii Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego i po zarejestrowaniu przekazywane są bezpośrednio do dyrektora Schroniska

Co powinno zawierać zgłoszenie

 1. dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe
 2. datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia wewnętrznego
 3. dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa, w tym: imię, nazwisko, stanowisko służbowe;
 4. opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia
 5. informację, czy zgłoszenie o naruszeniu prawa zostało wcześniej zgłaszane, jeśli tak to komu
 6. informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości
 7. podpis zgłaszającego, za wyjątkiem zgłoszeń wewnętrznych dokonanych ustnie lub podczas bezpośredniego spotkania

Zgłaszający może dołączyć do zgłoszenia wewnętrznego dowody na poparcie naruszenia prawa lub wskazać dowody w treści zgłoszenia wewnętrznego.

Wzór zgłoszenia wewnętrznego, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

Przyjęte regulacje