Komisja etyczna

Zarządzeniem nr 01/2022 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie z dnia 10 stycznia 2022 r. powołano Komisję Etyczną oraz określono procedury jej działania w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

Skład Komisji Etycznej

 1. Zastępca Dyrektora ds. przeciwdziałania bezdomności zwierząt – przewodniczący komisji,
 2. Kierownik ambulatorium lub lekarz weterynarii – zastępca przewodniczącego komisji,
 3. Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii – członek komisji,
 4. Przedstawiciel Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy – członek komisji,
 5. Behawiorysta z którym została zawarta umowa na świadczenie usług behawioralnych – członek komisji,
 6. Lider Grupy wolontariackiej pod opieką której znajduje się zwierzę – członek komisji,
 7. Kierownik sekcji opieki bytowej – członek komisji

Przedmiot działania Komisji Etycznej

 1. Weryfikacja składanych wniosków dotyczących dalszego losu zwierząt bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia.
 2. Komisja obraduje na posiedzeniach przy obecności co najmniej 5 członków i obecności co najmniej jednego lekarza weterynarii, Przedstawiciela PIW, Kierownika sekcji opieki bytowej, a decyzja podejmowana jest większością głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji.
 3. Wnioski do komisji mogą być zgłaszane przez pracownika Schroniska, behawiorystę współpracującego ze Schroniskiem, wolontariusza.
 4. Obsługa Komisji Etycznej prowadzona jest przez Biuro Przyjęć i Adopcji Zwierząt oraz sekretariat Schroniska.

Procedura postępowania Komisji Etycznej

 1. Przyjęcie wniosku dotyczącego zwierzęcia przebywającego w Schronisku, które bezpośrednio zagraża ludziom lub innym zwierzętom (załącznik nr 1 do procedury).
 2. Sporządzenie opinii przez behawiorystę dotyczącej wnioskowanego zwierzęcia.
 3. Przeprowadzenie I posiedzenia Komisji Etycznej:
  a) zapoznanie się z wnioskiem
  b) wysłuchanie wnioskodawcy (opiekuna, behawiorysty, wolontariusza)
  c) sporządzenie Raportu z I posiedzenia Komisji Etycznej (załącznik nr 2 do procedury).
 4. Wydanie zaleceń przez Komisję Etyczną odnośnie resocjalizacji i dalszych działań dotyczących zwierzęcia zgłoszonego we wniosku.
 5. Sporządzenie opinii behawiorysty dotyczącej wnioskowanego zwierzęcia uwzględniającej uzyskane efekty z realizacji zaleceń Komisji Etycznej wydanych na pierwszym posiedzeniu.
 6. Przeprowadzenie II posiedzenia Komisji Etycznej:
  a) zapoznanie się z opinią behawiorysty,
  b) zapoznanie się z wnioskami/opiniami innych członków komisji,
  c) sporządzenie Raportu z II posiedzenia Komisji Etycznej (załącznik nr 3 do procedury).
 7. Podjęcie przez Komisję Etyczną ostatecznej decyzji względem wnioskowanego zwierzęcia i przedłożenie jej do akceptacji Dyrektorowi Schroniska.
 8. Zatwierdzenie decyzji Komisji Etycznej przez Dyrektora Schroniska.
 9. Wykonanie zatwierdzonej przez Dyrektora Schroniska decyzji Komisji Etycznej wskazującej konieczność uśpienia zwierzęcia przez Lekarza weterynarii – eutanazja.
 10. Posiedzenie Komisji Etycznej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 11. Termin kolejnego posiedzenia w sprawie tego samego zwierzęcia wyznacza przewodniczący Komisji uwzględniając wnioski członków komisji.
 12. Drugie posiedzenie komisji powinno zostać przeprowadzone nie później niż w ciągu 30 dni od daty sporządzenia raportu z pierwszego posiedzenia.

Pełna treść zarządzenia 01/2022