Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: sprzątaczka w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie przy ul. Paluch 2


WYMIAR ETATU: 1/2, LICZBA STANOWISK PRACY: 2
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa, ulica Paluch 2
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:
Utrzymanie w bieżącej czystości pokoi, korytarzy, pomieszczeń socjalnych i archiwum a w szczególności:
• Odkurzanie, zamiatanie, mycie i doczyszczanie podłóg,
• odkurzanie i mycie mebli, parapetów, żaluzji, rolet, lamp, drzwi, krzeseł i foteli tapicerowanych i innych przedmiotów będących na wyposażeniu pomieszczenia,
• Mycie okien i ram okiennych,
• Mycie toalet, mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych oraz powierzchni
wykładanych glazurą,
• czyszczenie różnych powierzchni i elementów (lustra, lamperie, półki, grzejniki itp.)
• Wymiana papieru toaletowego, uzupełnianie ręczników papierowych, napełnianie pojemników mydłem, wymiana środków zapachowych w toaletach
• Opróżnianie niszczarek do papieru, koszy na odpady/śmieci
• Czyszczenie sprzętu biurowego
• Dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości.
Oferujemy:
· pracę na 1/2 etatu w oparciu o umowę o pracę według miesięcznego harmonogramu (także w weekendy i święta).
· wynagrodzenie zasadnicze, premia regulaminowa, pakiet socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
• wykształcenie podstawowe,
• dyspozycyjność, odpowiedzialność,
• samodzielność, operatywność, dokładność,
• umiejętność dobrej organizacji pracy,
• komunikatywność
Wymagania dodatkowe:
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Wymagane dokumenty:

 1. CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są inne dane osobowe niż wymagane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, które są podane jedynie z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie o treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV – życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).
 3. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przez okres 3 miesięcy od zakończenia obecnego naboru o treści:
  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt przez okres najbliższych 3 miesięcy.
  Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 2) do 3) mogą być złożone poprzez umieszczenie tekstu właściwych oświadczeń na dokumencie CV i opatrzenie datą i własnoręcznym podpisem.
  Sposób składania dokumentów:
 4. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV do siedziby Schroniska, adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Paluch 2, (02-147) Warszawa lub drogą mailową, e-mail info@napaluchu.waw.pl
 5. Termin składania ofert: 25 października 2020 r. O przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 6. CV – życiorys oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem i datą.
 7. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
 8. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
 9. Poniższa informacja : „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” powinna zostać skopiowana pod dokumentami składanymi przez kandydata i własnoręcznie podpisana, co będzie stanowiło potwierdzenie zapoznania się z informacjami zawartymi w klauzuli.
  „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” (obowiązkowe)
 10. Dane osobowe przetwarzane przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).
 11. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie (02-147) Warszawa ul. Paluch 2.
 12. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: siedziby Administratora lub pisząc na adres e-mail: iod@napaluchu.waw.pl
 13. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na stanowisko „Sprzątaczka” na podstawie art. 6 ust. 1 lit b (zawarcia umowy) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z Kodeksem pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.) lub wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w kolejnych naborach,
 14. Osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w innych procesach rekrutacjach przez okres 3
  miesięcy.
 15. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 16. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 17. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w charakterze „Sprzątaczki” w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie.
  ……………………………………
  data i podpis kandydata